Boerderij Kieswijzer

De Boerderij Kieswijzer vergelijkt een aantal partijen aan de hand van stellingen die betrekking hebben op het beleid voor de land- en tuinbouw. Jouw antwoord wordt vergeleken met de antwoorden van de politieke partijen.
Je kunt stellingen overslaan.  Na het beantwoorden van de stellingen kun je aangeven of er enkele steillingen (maximaal 3) zijn die je extra gewicht wilt geven.

Aan het eind van de kieswijzer zie je in welke mate jouw antwoorden overeenkomen met die van de politieke partijen.

Politieke partijen konden in 250 tekens een toelichting geven op hun oordeel over de stellingen. De toelichting van politieke partijen is niet op juistheid gecheckt. Te lange toelichtingen zijn ingekort.

Stelling 1 / 15

Nederland moet bij de inrichting van het land een minimum areaal landbouwgrond vastleggen

Stelling 2 / 15

Internationale handelsverdragen zijn een bedreiging voor de Nederlandse land- en tuinbouw

Stelling 3 / 15

Boeren mogen onteigend worden als dat nodig is voor de natuur

Stelling 4 / 15

Boeren moeten verplicht compensatie krijgen voor bovenwettelijke inspanningen

Stelling 5 / 15

Jacht is essentieel voor goed faunabeheer

Stelling 6 / 15

Het natuurareaal in Nederland moet worden uitgebreid

Stelling 7 / 15

De overheid moet aansturen op een kleinere veestapel

Stelling 8 / 15

Nederland moet hogere dierenwelzijnseisen stellen dan de Europese normen

Stelling 9 / 15

Inkomenssubsidies voor de landbouw kunnen worden afgeschaft

Stelling 10 / 15

Als andere EU-landen vrijstelling geven voor gewasbeschermingsmiddelen, moet Nederland dat ook doen

Stelling 11 / 15

Geen zonnepanelen op landbouwgrond

Stelling 12 / 15

Landbouw in veenweidegebieden moet primair gericht zijn op CO2-vastlegging en natuurbeheer

Stelling 13 / 15

Het landbouwministerie moet blijven

Stelling 14 / 15

Landbouw en natuur verdienen geborgde zetels in het waterschap

Stelling 15 / 15

Nederland moet uit de Europese Unie

Zijn er onderwerpen die u extra belangrijk vindt?

Kies maximaal 3 stellingen die u extra belangrijk vindt.